Za uporabnike

Odloki in pravilniki

RAVNANJE Z ODPADKI:

OBČINA MOZIRJE

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rečica ob Savinji in občini Mozirje

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

OBČINA REČICA OB SAVINJI

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rečica ob Savinji in občini Mozirje

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje


ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE:

OBČINA MOZIRJE

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Mozirje

OBČINA REČICA OB SAVINJI

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Rečica ob Savinji

OBČINA NAZARJE


OBČINA LJUBNO


OBČINA LUČEOSKRBA S PITNO VODO:

OBČINA MOZIRJE

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Mozirje

OBČINA REČICA OB SAVINJI

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Rečica ob Savinji

OBČINA NAZARJE


OBČINA LJUBNO


OBČINA LUČETEHNIČNI PRAVILNIK KANALIZACIJA (Občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče)

TEHNIČNI PRAVILNIK VODOVOD (Občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče)