Za uporabnike

Vključitev v sistem ravnanja z odpadki

Javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov opravlja Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje na celotnem območju občine Mozirje in občine Rečica ob Savinji. Javna služba obsega storitev zbiranja določenih vrst odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje in se zagotavlja vsakomur pod enakimi pogoji. Storitev zbiranja določenih vrst odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje je obvezna za vse (uporabnike javne službe) imetnike komunalnih odpadkov v občini Mozirje in občini Rečica ob Savinji ne glede na njihov pravni temelj, ki imajo:

  • pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
  • pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
  • pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

Novi povzročitelj komunalnih odpadkov mora na JP Komunala d.o.o. Mozirje poslati izpolnjeni in podpisani obrazec OBR 01, najkasneje 8 dni pred pričetkom uporabe nepremičnine ali druge oblike pričetke povzročanja odpadkov. Z JP Komunala d.o.o. Mozirje se v sklopu aktivacije storitve dogovori o kraju prevzemnega mesta ter drugih pogojih za izvajanje storitve.

JP Komunala d.o.o. Mozirje po sistemu "od vrat do vrat" ali "na skupnih zbiralnicah" zagotavlja zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO), MEŠANE EMBALAŽE (ME) in BIOLOŠKIH ODPADKOV (BIO). Zbiranje PAPIRJA in STEKLA pa je urejeno na ekoloških otokih.


BIOLOŠKI ODPADKI

Storitev zbiranja bioloških odpadkov ni obvezna za gospodinjstva saj lahko le-te skladno z petim členom Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list RS, št. 39/10, 44/22) za kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad uporabljajo hišni kompostnik. V primeru uporabe lastnega hišnega kompostnika je potrebno izpolniti "izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov v hišnem kompostniku, OBR 04 in jo v roku 14 dni poslati na sedež JP Komunala d.o.o. Mozirje.

Dodatne informacije Mojca Bačovnik

Vloge in obrazci