Za uporabnike

Naročilo praznjenja MKČN ali greznice

REDNO PRAZNJENJE:

Na območju občin Nazarje, Mozirje, Ljubno, Rečica ob Savinji in Luče kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo, se poleg malih komunalnih čistilnih naprav sistematično praznijo tudi greznice enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno. Praznjenje MKČN in greznic poteka po planu, na način, da se praznjenje vsakega gospodinjstva izvede 1x v obdobju 36 mesecev.

Vsako gospodinjstvo lahko naroči izredno praznjenje greznice z izpolnitvijo vloge oziroma po naročilu pri g. Blaž Kralj.

Gospodinjstva, ki so vključena v sistem praznjenja MKČN ali greznic so plačila drugega praznjenja v prvem triletnem obdobju (2022-2024) oproščena.

Preostalim strankam se praznjenje, odvoz in čiščenje MKČN ali greznic obračuna skladno z veljavnim cenikom.