Za uporabnike

Analize pitne vode

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Spoštovani uporabniki!

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje je po zakonu dolžno enkrat letno seznaniti vse uporabnike pitne vode s posameznimi načini obveščanja. V tabeli spodaj, na podlagi 12. člena Uredbe o pitni vodi (uradni list RS, št. 61/23) , so določene smernice, kako oziroma na kateri način, moramo obveščati uporabnike, v izrednih primerih in v primeru morebitnih neskladij pri dobavi pitne vode.

1 - Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno).

2 - Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

3 - Navodila za vnos ukrepov so v dokumentu: »Navodila za vnos ukrepov iz 21. člena v aplikacijo o notranjem nadzoru.

4 - Navodilo upravljavcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi-poročilo o preskušanjih v notranjem nadzoru.

5 - Oglasne deske v naseljih:

- Občina Mozirje: Mozirje 3x, Loke 1x, Ljubija 1x

- Občina Nazarje: Nazarje 2x Lačja Vas 1x, Šmartno ob Dreti 2x

- Občina Rečica ob Savinji: Rečica ob Savinji3x, Sp. Rečica 1x, Nizka 1x, Varpolje 2x, Šentjanž 1x, Pobrežje 1x, Homec 1x.

- Občina Ljubno: Ljubno ob Savinji 2x, Radmirje 2x, Okonina 2x.

- Občina Luče: Luče 2x

6 - Lokalni časopisi in občinska glasila:

- Občina Mozirje: Glasilo Občine Mozirje 1x letno

- Občina Nazarje: Vrbovške novice 2x letno

- Občina Rečica ob Savinji: Pod Rečiškim zvonom 2x letno

- Občina Luče : Glasilo Občine Luče 1x letno

- Občina Ljubno: Ljubno ob Savinji: Ljubenski vevnik 2x letno

ČLEN UREDBE

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

12.

Upravljalec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

Najkasneje v treh dneh, ob prepovedi uporabe vode pa najpozneje v dveh urah.

1. Obvestilo upravnika objekta (E-pošta) dokazila

2. Telefonsko obveščanje

17.

Upravljalec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

Od začetka veljavnosti ukrepa, oziroma najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)³

1. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

2. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

3. Osebno v naselju Dobrovlje za pet stanovanjskih hiš z obvestili

o začetku ukrepa in konec ukrepa (osebna vročitev napisanih obvestil) 1

4. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵

5. FB skupina - obvestila Zgornja Savinjska dolina

6. Telefonsko obveščanje javnih objektov in industrije

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa a najkasneje v 72. urah

6.Informacijski sistem pitne vode www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) ⁴

17.

Ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Od začetka veljavnosti ukrepa, oziroma najkasneje v enem dnevu - 24. urah

1. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵

2. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

3. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

4. FB skupina - obvestila Zgornja Savinjska dolina

5. Osebno v naselju Dobrovlje za pet stanovanjskih hiš z obvestili o začetku

ukrepa in konec ukrepa (osebna vročitev napisanih obvestil) 1

6. Telefonsko obveščanje javnih objektov in industrije

18.

Informacija za uporabnike pitne vode in letno poročilo o pitni vodi.

Letno poročilo najkasneje do 31.3.2024

spletna stran

1. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

2. s položnico

3.Informacijski sistem pitne vode www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) ⁴

4. Lokalni časopisi in glasila6

31.

Dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz dela B priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

Na dan pridobitve dovoljenja in najkasneje v sedmih dneh.

1. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

2. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

3. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵


Opombe kratic in okrajšav:

* NIJZ... Nacionalni inštitut za javno zdravje

* ZIRS... Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

* NLZOH... Nacionalni Laboratorij za zdravje, okolje in hrano


O vodi: