Za uporabnike

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov

REDNI ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV - INDIVIDUALNI (ENOSTANOVANJSKI) OBJEKTI:

Pri individualnih objektih se prevzemanje kosovnih odpadkov izvaja na prevzemnem mestu povzročitelja na podlagi predhodnega naročila z vlogo OBR 12 iz priloge, s katero naroči enkraten letni brezplačen odvoz kosovnih odpadkov.

Naročilo in odvoz kosovnih odpadkov poteka na naslednji način:

Gospodinjstvo odda podpisano naročilo (vloga) 7 dni pred želenim kosovnim odvozom. Vsaj tri dni pred kosovnim odvozom pokličemo in se dogovorimo za datum odvoza. Kosovni odpadki se pripravijo poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke oz. dogovorjenega mesta za prevzem odpadkov. V primeru večjih količin kosovnih odpadkov od 2 m3 je potrebno naročiti keson po ceniku JP Komunala d.o.o., Mozirje.


REDNI ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV - VEČSTANOVANSKI OBJEKTI:

Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo v kontejnerjih, ki jih dostavi izvajalec javne službe v dogovoru z upravljavcem bloka. Odvoz je brezplačen.


IZREDNI ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

JP Komunala d.o.o. Mozirje nudi storitev najema kesona (7 m3) in odvoza kosovnih odpadkov za gospodinjstva in gospodarstva, ki je plačljivo in se računa v skladu z veljavnim cenikom. Za naročilo kesona je potrebno izpolniti vlogo OBR 13 iz priloge.

Med kosovne odpadke NE sodi: gradbeni material., kot tudi keramika, WC školjka, keramični umivalniki…, odpadki, ki vsebujejo azbest, avtomobilski deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje …), tekstil, nevarni in mešani komunalni odpadki.


SPLOŠNO:

Krajani občine Rečica ob Savinji in občine Mozirje lahko odlagajo vse odpadke skladno s prilogo 2 "Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov" na zbirnem centru Mozirje. Odpadke lahko oddajo brezplačno, večkrat letno v delovnem času zbirnega centra. Pred oddajo odpadkov morajo priložiti položnico JP Komunale d.o.o. Mozirje za storitev zbiranja in ravnanja z odpadki.


Dodatne informacije Mojca Bačovnik

Vloge in obrazci