Za uporabnike

Naročilo pregleda MKČN

JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja preglede MKČN:

1. PREDHODNI PREGLED MKČN

Predhodni pregled MKČN se izvede za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev v dogovoru z občinami. Za izvedbo predhodnega pregleda je potrebno izpolniti priloženo vlogo ter se dogovoriti za ustrezen termin. Dodatne informacije lahko dobite na pri g. Blaž Kralj.

2. REDNI PREGLED MKČN

Redni pregled MKČN se izvaja 1x v obdobju 36 mesecev. Redne preglede MKČN skušamo opraviti v sklopu rednega praznjenja MKČN. V primeru, če potrebujete pregled MKČN ali svetovanje zaradi nepravilnega delovanja MKČN (povečan smrad, onesnažen izpust) se lahko dogovorite za ustrezni termin pri g. Blaž Kralj.

Pojasnila:

Skladno s 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) mora lastnik objekta, ki ni priključen na javni kanalizacijski sistem, pisno obvestiti izvajalca javne službe (Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje) o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja.

Investitor oziroma upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora v okviru prvih meritev v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave zagotoviti meritve za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

vloge in obrazci