Analize pitne vode

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Spoštovani uporabniki!

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje je po zakonu dolžno enkrat letno seznaniti vse uporabnike pitne vode s posameznimi načini obveščanja. V tabeli spodaj, na podlagi 12. člena Uredbe o pitni vodi (uradni list RS, št. 61/23) , so določene smernice, kako oziroma na kateri način, moramo obveščati uporabnike, v izrednih primerih in v primeru morebitnih neskladij pri dobavi pitne vode.

1 - Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno).

2 - Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

3 - Navodila za vnos ukrepov so v dokumentu: »Navodila za vnos ukrepov iz 21. člena v aplikacijo o notranjem nadzoru.

4 - Navodilo upravljavcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi-poročilo o preskušanjih v notranjem nadzoru.

5 - Oglasne deske v naseljih:

- Občina Mozirje: Mozirje 3x, Loke 1x, Ljubija 1x

- Občina Nazarje: Nazarje 2x Lačja Vas 1x, Šmartno ob Dreti 2x

- Občina Rečica ob Savinji: Rečica ob Savinji3x, Sp. Rečica 1x, Nizka 1x, Varpolje 2x, Šentjanž 1x, Pobrežje 1x, Homec 1x.

- Občina Ljubno: Ljubno ob Savinji 2x, Radmirje 2x, Okonina 2x.

- Občina Luče: Luče 2x

6 - Lokalni časopisi in občinska glasila:

- Občina Mozirje: Glasilo Občine Mozirje 1x letno

- Občina Nazarje: Vrbovške novice 2x letno

- Občina Rečica ob Savinji: Pod Rečiškim zvonom 2x letno

- Občina Luče : Glasilo Občine Luče 1x letno

- Občina Ljubno: Ljubno ob Savinji: Ljubenski vevnik 2x letno

ČLEN UREDBE

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

12.

Neskladnost pitne vode zaradi interne vodovodne napeljave.

Najkasneje v treh dneh, ob prepovedi uporabe vode pa najpozneje v dveh urah.

1. Obvestilo upravnika objekta (E-pošta) dokazila

2. Telefonsko obveščanje

17.

Ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

Od začetka veljavnosti ukrepa, oziroma najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)³

1. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

2. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

3. Osebno v naselju Dobrovlje za pet stanovanjskih hiš z obvestili o začetku ukrepa in konec ukrepa (osebna vročitev napisanih obvestil) 1

4. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵

5. FB skupina - obvestila Zgornja Savinjska dolina

6. Telefonsko obveščanje javnih objektov in industrije

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa a najkasneje v 72. urah

6.Informacijski sistem pitne vode www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) ⁴

17.

Ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Od začetka veljavnosti ukrepa, oziroma najkasneje v enem dnevu - 24. urah

1. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵

2. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

3. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

4. FB skupina - obvestila Zgornja Savinjska dolina

5. Osebno v naselju Dobrovlje za pet stanovanjskih hiš z obvestili o začetku ukrepa in konec ukrepa (osebna vročitev napisanih obvestil) 1

6. Telefonsko obveščanje javnih objektov in industrije

18.

Informacija za uporabnike pitne vode in letno poročilo o pitni vodi.

Letno poročilo

najkasneje do 31.3.2024

spletna stran

1. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

2. s položnico

3.Informacijski sistem pitne vode www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) ⁴

4. Lokalni časopisi in glasila6

31.

Dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz dela B priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

Na dan pridobitve dovoljenja in najkasneje v sedmih dneh.

1. Radijska obvestila - lokalni radio - Radio Velenje

2. Spletna stran www.komunala-mozirje.si

3. Oglasne deske v posameznih naseljih ⁵