bodite na tekočem

Obvestila

Popis in evidentiranje zabojnikov

27. okt. 2022
Spoštovani! Obveščamo občane občin Mozirje in Rečica ob Savinji, da bomo v naslednjih mesecih zaradi vzpostavitve registra odjemnih mest, izvajali popis in evidentiranje zabojnikov na posameznih odjemnih mestih. Za več informacij lahko pokličete na tel: 03 8393 658 – oddelek ravnanja z odpadki. Lahko nam pišete tudi na e-mail: info@komunala-mozirje.si ali Mojca Bačovnik
Preberi več

Pojasnila glede izvajanja storitve obvezna javne službe povezane z epretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami

Peter Rušnik
01. mar. 2022
Na območju občin Nazarje, Mozirje, Ljubno, Rečica ob Savinji in Luče kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo, se poleg malih komunalnih čistilnih naprav sistematično praznijo tudi greznice enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno. Zgoraj naštete občine so storitev uvedle v letu 2021. Na območju občine Nazarje se je pričelo obračunavanje storitve z datumom 01.01.2021, v občini Mozirje 01.03.2021, v občini Ljubno 01.06.2021, v občini Rečica ob Savinji 01.09.2021 in v občini Luče 01.01.2022. Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje mora na podlagi 15. člena in 17. člena »Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81)«, izvesti naloge javne službe, (spodaj naštevamo samo tiste, ki neposredno vplivajo na tematiko): 15. člen Uredbe prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,obdelava blata,pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.17. člen Uredbe prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v skladu z 10. členom te uredbe ter njena dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, inpregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).Za greznično goščo, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu (samo v stanovanjskem objektu), lahko predložite izjavo in vas JP Komunala d.o.o. Mozirje ne bo uvrstilo v evidenco praznjenja greznic. Oprostitev plačila storitve Možnost za uveljavitev oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami za objekt kmetijskega gospodarstva na območjih, ki niso opremljena s kanalizacijo, določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019). Uporabniki naših storitev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so upravičeni do oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami ob izpolnitvi naslednjih pogojev: Podpisana Vloga za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN;podpisana Izjava o ravnanju z grezničnimi goščami ali blatom iz MKČN v skladu s 17.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na obrazcu;MID kmetijskega gospodarstva indokazilo o stanju GVŽ (izpis iz centralnega registra govedi – CRG) za tekoče leto na podlagi katerega mora biti izpolnjen pogoj, da je število GVŽ (preračun živali po navodilih MKGP) enako ali večje od števila stalno prijavljenih oseb na naslovu kmetijskega gospodarstva.Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev stanovanjskega objekta v sklopu kmetije na javni kanal obvezna. Izjema je v tem primeru samo hlev z gnojiščem, ki ima vsa ustrezna dokazila in ločeno meritev porabe vode. Oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami bo upravičencem priznana za dobo največ treh let. Uporabniki se s podpisom izjave zavežejo, da bodo pred potekom treh let predložili novo pisno izjavo in ustrezna dokazila glede staleža živine (izpis iz CRG). V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. Obračun storitve: Skladno z Uredbo je potrebno izvesti minimalno eno praznjenje MKČN oziroma greznice v obdobju 3 let. Z mesečnim obračunom se zagotavlja obročno plačevanje storitve (36 mesečnih obrokov). Na območju kjer je možna oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda se obračun storitve izvaja mesečno glede na porabljeno vodo v m³ in potrjeno ceno 0,5293 EUR/m³. Na območjih kjer javnega vodovoda ni, pa se vrši obračun v višini 0,15 m3/osebo/dan (5. odstavek 21. člen Uredba MEDO) ter potrjeno ceno 0,5293 EUR/m³, kar za 30 dni znaša 4,50 m3 na osebo. Za obračun se upošteva število oseb na posameznem objektu, ki je povzeto po centralnem registru prebivalcev (CRP) in se letno usklajuje. V sam obračun pa je potrebno zajeti tudi začasno prijavljena stanovalce (uporabniki storitve GJS morajo podatke posredovati na JPKM). Način izvajanja storitve: Izdelava plana izvajanja storitve za obdobje 2022-2024.Storitev se izvaja v obdobju od 15 marca do 15 novembra vsako leto.Greznice ali MKČN se praznijo s specializiranim vozilom (VOMA, …), vsebina pa se očisti na CČN Mozirje.Pred izvedbo praznjenja bo vsako gospodinjstvo pisno obveščeno o datumu praznjenja vsaj 14 dni prej. Datum praznjenja je možno prestaviti iz upravičljivih razlogov in po predhodnem dogovoru z JP Komunala d.o.o. Mozirje.V primeru, če je greznica ali MKČN polna in potrebuje nujno praznjenje pred predvidenim datumom je možnost praznjenja na klic (izredno praznjenje po dogovoru). VIzdelava katastra greznic.Redni pregledi MKČN z izdelavo poročila.Ob praznjenju MKČN ali greznice se izdela interni evidenčni list.Podatki, ki jih potrebujemo za izdelavo katastra: Pri prvem praznjenju greznice izdelamo kataster greznice. Za izpolnitev potrebujemo naslednje podatke: Vrsta greznice (nepretočna, pretočna), lega greznice, velikost greznice (št. prekatov, globina greznice, prostornina (m³), velikost primarnega usedalnika (m³), št. in velikost pokrovov, iztok iz greznice – podtalje, vodotok, …), oddaljenost greznice od dovozne ceste, podatki o zadnjem praznjenju greznice (evidenčni list pošiljke odpadkov, račun, potrdilo), telefonska številka in elektronski naslov uporabnika. Kataster oziroma evidenco MKČN vodimo na podlagi prejetih podatkov lastnikov MKČN, ki jih je potrebno dostaviti na JP Komunala d.o.o. Mozirje v predpisanem roku po zagonu MKČN (14 dni). Strankam nudimo tudi pomoč pri izdelavi poročila o prvih meritvah in izvedbi uradnih meritev, ki jih je potrebno narediti v začetni fazi delovanja MKČN.
Preberi več

Delovni čas zbirnega centra

Peter Rušnik
22. dec. 2021
Spoštovani uporabniki storitev JP Komunale Mozirje, obveščamo vas, da bo zbirni center v Lokah pri Mozirju dne 24. 12. 2021 in 31. 12. 2021 izjemoma odprt od 8:00 do 12:00 ure. Vaše JPK Mozirje
Preberi več
1 2 3 4 5 6 7