Projekti

Vodovod Trnovec - Pobrežje

JP Komunala d.o.o. Mozirje je v letu 2021 izdelala projektno dokumentacijo za obnovo vodovodnega sistema in v septembru 2021 pričela z gradbenimi in montažnimi deli vodovoda Trnovec-Pobrežje v katerega so-investirajo občine Rečica ob Savinji, občina Ljubno in občina Gornji Grad. Vrednost projekta je 232.925,66 EUR brez DDV, delež občine Rečica ob Savinji je 158.406,63 EUR, delež občine Ljubno je 72.824,59 EUR in delež občine Gornji Grad je 1.694,45 EUR. Odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja gradnje je bil Rok Jamnikar, odgovorni nadzornik pa Rok Presečnik.

Na obravnavanem območju se je obnovil neustrezen primarni vodovodni sistem iz azbestno cementnih cevi DN80mm. Obstoječi cevovod služi kot transportni cevovod za občino Ljubno, saj se preko njega napajata vodohran Podhom, vodohran Okonina, naselje Okonina in manjši del občine Gornji Grad.

Izvedena je obnova transportnega voda iz oplaščenih PE100 DN125mm, PN16 cevi v skupni dolžini 2.130m in izgradnja sekundarnega voda iz oplaščenih PE100 DN63mm, PN16 cevi v skupni dolžini 1.330m. Na sistemu sta izvedena dva armirano betonska jaška v katerih je redukcija tlaka za sekundarno omrežje. Projekt je vbil zaključen v maju 2022.

vodovod