Projekti

Vodovod Letošč

V marcu leta 2020 so občine Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad sklenile dogovor o nadaljevanju projekta VODOVOD LETOŠČ.

Občine so sprejele načrt vodenja projekta Vodovod Letošč in imenovale nosilce vlog na projektu. Ustanovile so projektni svet sestavljen iz županov občin in direktorja JPKM. Vodja projektnega sveta je župan občine Nazarje, Matej Pečovnik.

Ustanovile so tudi projektno skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov posameznih občin (vsaka občina = 1 član) in predstavnika JPKM. Vodja projektne skupine je Rok Jamnikar (JPKM).

Do sedaj je bil izdelan koncept razvoja vodovodnega sistema Letošč glede na omejeno višino stroškov izgradnje in vzdrževanja sistema ter terminski plan izvedbe projekta. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova sistema v treh različnih variantah. V oktobru 2021 je bila s strani projektnega sveta izbrala najprimernejša varianta, varianta 3a.

KRATEK POVZETEK IZBRANE VARIANTE:

V varianti 3a je predvidena obnova zajetja Letošč, izgradnja novega črpališča, ki bo vodo iz zajetja črpalo cca. 10 metrov višje v novo vodarno. Vodarna Letošč je predvidena v neposredni bližini zajetja. Predvidena kapaciteta vodarne je 40 l/s. V sklopu vodarne je predvidena izgradnja bazena čiste vode V=200 m³. Po obstoječi trasi je predviden transportni cevovod od vodarne do novega VH Dobletina in naprej do Lačje vasi, Nazarja in Mozirja. Južni del občine Rečica ob Savinji (Trnovec, Zgornje in Spodnje Pobrežje, Homec) in južni del občine Ljubno (Meliše, Okonina, Juvanje, Radmirje) priključujejo na glavni transportni cevovod Letošč-Mozirje v kraju Lačja vas. Črpališče Lačja vas prečrpava vodo v novi VH Homec. Iz VH Homec, ki leži na višinski koti 426 m.n.v. se voda nato prečrpava v VH Okonina od koder se gravitacijsko napajajo naselja Radmirje in Juvanje (občina Ljubno). Iz VH Okonina je mogoče napajati tudi del naselja Ljubno ob Savinji.

Severni del občine Rečica ob Savinji (Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Rečica ob Savinji) se priključujejo na glavni vodovodni sistem Letošč-Mozirje v VH Dobletina. Iz VH Dobletina se voda prečrpava v VH Rečica na višini 418 m.n.v. od koder se gravitacijsko napajajo naselja Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Rečica ob Savinji. Iz VH Rečica se voda prečrpava v VH Radegunda (538 m.n.v) za gravitacijsko oskrbo naselij Dol-Suha, Dol, Radegunda in Brezje (občina Mozirje).

Varianta 3a predvideva izgradnjo 38.760 m novih cevovodov, 11 novih vodohranov, 4 novih črpališč in 2 novih hidrofornih postaj. Varianta 3a predvideva oskrbo iz dodanega vodnega vira Ljubija, ki zajema izgradnjo 5.200 m cevovodov in oskrbo iz dodatnega vodnega vira v občini Ljubno z izgradnjo vodarne.

OCENA STROŠKOV GRADNJE JE 15.438.350 EUR.

OCENA STROŠKOV OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA ZA OBDOBJE 15 LET JE OCENJENA NA 662.284 EUR.

TERMINSKI PLAN:

Občine investitorke so 23 novembra 2022 podpisale pogodbo o izdelavi DGD dokumentacije za opisan sistem s podjetjem Esotech d.d. in podjetjem Topos d.o.o. .

Predviden rok za izdelavo projektne dokumentacije DGD je 18 mesecev.