O nas

Informacije javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o., Mozirje

Odgovorna oseba: Andrej Kladnik, dipl. ing. les.

Datum prve objave kataloga: 10. 12. 2008

Datum zadnje spremembe: 1. 5. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.komunala-mozirje.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi na sedežu podjetja Komunale Mozirje d.o.o. v tiskani obliki.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Splošni podatki o organu
Naziv: JP Komunala d.o.o. Mozirje
Naslov: Praprotnikova 36, 3330 Mozirje
Telefon: 038393650
Telefaks: 038393660
E- naslov: info@komunala-mozirje.si
Transakcijski račun: 03117-1003698134

BIC SKBASI2X
Matična številka: 5221897
Identifikacijska številka za DDV: SI25344650

USTANOVITELJI DRUŽBE

Ustanovitelji družbe so občine Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Rečica ob Savinji.

DEJAVNOSTI DRUŽBE

JP Komunala Mozirje izvaja:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • redno vzdrževanje občinskih cest

Družba izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 • izvaja strokovno tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami,
 • izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

VODENJE DRUŽBE

Vodstvena struktura JP Komunala Mozirje d.o.o. je sledeča:

Direktor: Andrej Kladnik, dipl. ing. les.

Vodja obrata za oskrbo s pitno vodo
Andrej Kladnik dip. ing. les.

Vodja tehničnih služb
Rok Jamnikar uni. dipl. gosp. ing.

Vodja finančno računovodskega oddelka
Mirjana Sevčnikar dipl. oec.

ORGANIZACIJSKA SHEMA PODJETJA

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Ime in priimek ter naziv: Andrej Kladnik dipl. ing. les.
Funkcija: direktor
Naslov: Praprotnikova 36, p. Mozirje
Telefon: 03 83 93 666
E- naslov: andrej@komunala-mozirje.si

PREDPISI

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

državni predpisi:
register predpisov RS

predpisi lokalnih skupnosti:
register predpisov občin ustanoviteljic
OBČINA MOZIRJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA LJUBNO
OBČINA LUČE
OBČINA REČICA OB SAVINJI

predpisi EU:
register predpisov EU

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih Komunala Mozirje izdaja:

 • projektne pogoje k gradnji (vodovod, kanalizacija),
 • soglasja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
 • smernice k prostorskim aktom-lokacijski načrt, zazidalni načrt, OPPN,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta, zazidalnega načrta, OPPN,
 • soglasje za povečavo ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka,
 • projektne pogoje in soglasja za priključitev obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
 • predlog za polovično ali popolno zaporo občinske ceste.

Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam vodnih črpališč
 • Seznam vodnih virov
 • Seznam čistilnih naprav
 • Seznam ekoloških otokov (za ločeno zbiranje odpadkov)

Seznam drugih zbirk podatkov

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov.

Druge informacije javnega značaja:


NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ

Spletna stran Komunale Mozirje d.o.o: www.komunala-mozirje.si

E- naslov: info@komunala-mozirje.si

Fizično na sedežu podjetja:
Vsi dokumenti in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, p. Mozirje.

POGOSTA VPRAŠANJA

 • Cene komunalnih storitev
 • Pridobivanje soglasij
 • Omejitve dobave
 • Drugo