Dejavnosti

Prevzem, odvoz in čiščenje odpadne vode iz MKČN in greznic

Na območju občin Nazarje, Mozirje, Ljubno, Rečica ob Savinji in Luče kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo, se poleg malih komunalnih čistilnih naprav sistematično praznijo tudi greznice enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno. Zgoraj naštete občine so storitev uvedle v letu 2021. Na območju občine Nazarje se je pričelo obračunavanje storitve z datumom 01.01.2021, v občini Mozirje 01.03.2021, v občini Ljubno 01.06.2021, v občini Rečica ob Savinji 01.09.2021 in v občini Luče 01.01.2022.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje mora na podlagi 15 člena in 17 člena »Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/2019)«, izvesti naloge javne službe, ki so

 • prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
 • prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
 • obdelava blata,
 • pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

Obračun storitve

Skladno z Uredbo je potrebno izvesti minimalno eno praznjenje MKČN oziroma greznice v obdobju 3 let. Z mesečnim obračunom se zagotavlja obročno plačevanje storitve (36 mesečnih obrokov).

Na območju kjer je možna oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda se obračun storitve izvaja mesečno glede na porabljeno vodo v m³ in potrjeno ceno.

Na območjih kjer javnega vodovoda ni pa se vrši obračun v višini 0,15 m3/osebo/dan (5. odstavek 21. člen Uredba MEDO) ter potrjeno ceno, kar za 30 dni znaša 4,50 m3. Za obračun se upošteva število oseb na posameznem objektu, ki je povzeto po centralnem registru prebivalcev (CRP) in se letno usklajuje. V sam obračun pa je potrebno zajeti tudi začasno prijavljena stanovalce (uporabniki storitve GJS morajo podatke posredovati na JPKM).

Način izvajanja storitve

 • Izdelava plana izvajanja storitve za obdobje 2022-2024.
 • Storitev se izvaja v obdobju 15 marca do 15 novembra vsako leto.
 • Greznice ali MKČN se praznijo s specializiranim vozilom (VOMA, …), vsebina pa se očisti na CČN Mozirje.
 • Pred izvedbo praznjenja bo vsako gospodinjstvo pisno obveščeno o datumu praznjenja vsaj 14 dni prej. Datum praznjenja je možno prestaviti iz upravičljivih razlogov.
 • V primeru, če je greznica ali MKČN polna in potrebuje nujno praznjenje pred predvidenim datumom je možnost brezplačnega praznjenja na klic (izredno praznjenje po dogovoru).
 • Izdelava katastra greznic.
 • Redni pregledi MKČN z izdelavo poročila.
 • Ob praznjenju MKČN ali greznice se izdela interni evidenčni list.

Podatki, ki jih potrebujete za izdelavo katastra

Pri prvem praznjenju greznice izdelamo kataster greznice. Za izpolnitev potrebujemo naslednje podatke:

Vrsta greznice (nepretočna, pretočna), lega greznice, velikost greznice (št. prekatov, globina greznice, prostornina (m³), velikost primarnega usedalnika (m³), št. in velikost pokrovov, iztok iz greznice – podtalje, vodotok, …), oddaljenost greznice od dovozne ceste, podatki o zadnjem praznjenju greznice (evidenčni list pošiljke odpadkov, račun, potrdilo), telefonska številka in elektronski naslov uporabnika.

Oprostitev plačila storitve

Možnost za uveljavitev oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami za objekt kmetijskega gospodarstva na območjih, ki niso opremljena s kanalizacijo, določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019).

Uporabniki naših storitev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so upravičeni do oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

 • Podpisana Vloga za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN;
 • podpisana Izjava o ravnanju z grezničnimi goščami ali blatom iz MKČN v skladu s 17.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na obrazcu;
 • MID kmetijskega gospodarstva in
 • dokazilo o stanju GVŽ (izpis iz centralnega registra govedi – CRG) za tekoče leto na podlagi katerega mora biti izpolnjen pogoj, da je število GVŽ (preračun živali po navodilih MKGP) enako ali večje od števila stalno prijavljenih oseb na naslovu kmetijskega gospodarstva.

Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev stanovanjskega objekta v sklopu kmetije na javni kanal obvezna. Izjema je v tem primeru samo hlev z gnojiščem, ki ima vsa ustrezna dokazila in ločeno meritev porabe vode.

Oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami bo upravičencem priznana za dobo največ treh let. Uporabniki se s podpisom izjave zavežejo, da bodo pred potekom treh let predložili novo pisno izjavo in ustrezna dokazila glede staleža živine (izpis iz CRG).

V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Uporabnik mora za odobritev oprostitve plačila storitve povezanih z greznicami za objekte kmetijskega gospodarstva izpolniti in poslati na Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje vlogo z obveznimi prilogami.

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO MANJŠO OD 50PE

Povzetek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), v nadaljevanju Uredba. Za celovito upravljanje s MKČN je potrebno upoštevati celotno Uredbo.

Ravnanje z blatom (povzetek):

Skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe mora Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata. Izvajalec javne službe zagotoviti prevzem in odvoz blata v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.

Prve meritve (povzetek):

Skladno s drugim odstavkom 28. člena Uredbe mora investitor oziroma upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v okviru prvih meritev v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa (v nadaljnjem besedilu: prve meritve), na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave zagotoviti meritve za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti, in sicer za:

 • parametre onesnaženosti iz preglednice 1 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katero je predpisano sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo,
 • parametre onesnaženosti iz preglednice 1 in preglednice 2 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katero je predpisano terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo,
 • parametre onesnaženosti iz preglednice 3 iz priloge 1 Uredbe, ki se nanašajo na aglomeracijo, če gre za čiščenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo,
 • parametre onesnaženosti iz preglednice 3 iz priloge 1 Uredbe, če gre za čiščenje komunalne odpadne vode iz objekta izven meja aglomeracij, pri čemer veljajo mejne vrednosti, predpisane za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

Dokumentacija (povzetek):

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:

 • izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 :5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata.
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.